Anna Mikołajewska

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Teligi 3a/160

30-835  Kraków

 

tel: +48 886-50-30-10

kancelaria@am-radca.pl

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego:
  • prawo   rodzinne   i   opiekuńcze   (m. in.   rozwód,  podział  majątku,  uregulowanie  kontaktów z dziećmi, alimenty, ustalenie ojcostwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie),
  • prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu testamentowego, zapis windykacyjny),
  • prawo nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, służebność (np. służebność drogowa, służebność przesyłu), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, posiadanie),
  • prawo zobowiązań:
   • sprawy dot. umów np. sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, pożyczki, użyczenia, spółki cywilnej, darowizny, dożywocia, poręczenia, cesji –   sporządzanie,    wypowiadanie,    odstępowanie,   realizacja,   roszczenia   wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów (np. sprawa o zapłatę),
   • roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie (np. przy wypadkach, kolizjach drogowych, błędy w sztuce lekarskiej),
   • spory konsumenckie (m.in. spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z gwarancji, rękojmi; reklamacje) – pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
   • roszczenia od biur podróży (np. za odwołaną wycieczkę, zmarnowany urlop, niezgodność hotelu, wycieczki z umową, itp.),
 • prawa  pracy   (np.   przywrócenie  do  pracy,  odwołanie  od  wypowiedzenia,   mobbing,  roszczenie o nadgodziny, sprostowanie świadectwa pracy, zakaz konkurencji, kontrakty menadżerskie, odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy, roszczenia związane wypadkiem przy pracy, umowy o pracę – sporządzanie, rozwiązywanie, spory dot. odpowiedzialności za powierzone mienie pracodawcy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop),
 • prawa  ubezpieczeń   (kontakt z ubezpieczycielem w celu uzyskania odszkodowania w ramach ubezpieczenia   AC i OC, odwołanie od decyzji    ubezpieczyciela   do zarządu TU, powództwo do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie),
 • prawa  gospodarczego (m. in.  sprawy dotyczące  funkcjonowania spółek, prowadzenie spraw spornych z przedsiębiorcami, kompleksowe przygotowywanie dokumentów dot. zakładania spółek, sporządzanie uchwał organów spółek, opracowywanie dokumentów do KRS, obsługa fundacji i stowarzyszeń, łączenie, podział i przekształcanie spółek, analiza i sporządzanie umów w obrocie wewnętrznym spółki i zewnętrznym), prawo upadłościowe i naprawcze,
 • spraw rejestrowych (m.in. sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych (np. wpis hipoteki, wpis własności, wpis ograniczonego prawa rzeczowego), wnioski do CEiDG, KRS, zastawów rejestrowych),
 • prawa ubezpieczeń społecznych (odwołania od decyzji organów rentowych, prowadzenie spraw przed ZUS-em oraz sądami),
 • prawa administracyjnego  (m. in. sprawy dotyczące wywłaszczenia  przez Skarb Państwa, odwołania od decyzji organów administracji publicznej),
 • prawa budowlanego (m.in. pozwolenie na budowę – przygotowanie wniosków, odwołań od decyzji),
 • prawa spółdzielczego, spółdzielni mieszkaniowych
 • postępowania  egzekucyjnego   (wszczęcie   postępowania   egzekucyjnego,   reprezentacja   klienta w postępowaniu, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, wyjawienie majątku).